Algemene voorwaarden Mattisson Healthcare B.V. (consument)

 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van  zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van  beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de  ondernemer; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks  van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of  afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in  staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op  een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van  de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten  op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een  door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van  producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst  uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor  communicatie op afstand; 
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt  voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Mattisson Healthcare B.V. 

Middenweg 16 

3401 MB IJsselstein

e-mail: orders@mattisson.nl 

KvK: 528 404 09

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de  ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen  ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van  deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de  ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig  mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg  aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen  worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en  derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in  geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is  wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het  aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
 • de prijs inclusief belastingen; 
 • de eventuele kosten van aflevering; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke  handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; ∙ de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; ∙ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn  waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de  kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand  worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere  basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo  ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; ∙ de manier waarop de consument, voor het sluiten van de  overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst  verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; ∙ de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de  overeenkomst kan worden gesloten; 
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en  de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische  weg kan raadplegen; en 
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een  duurtransactie. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot  stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod  en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst  van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze  aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de  overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige  webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of  de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al  die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan  van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is  hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager, meesturen: 
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument  met klachten terecht kan; 
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij  de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de  uitvoering van de overeenkomst; 
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde  duur is. 

   6.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van  toepassing op de eerste levering. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14  dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product  door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan  de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product  en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of  gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het  product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien  redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de  ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte  redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten  hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit  bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de  terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor  zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt  slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor  het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig  specificaties van de consument; 
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
 4. die snel kunnen bederven of verouderen; 
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt  waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 6. voor losse kranten en tijdschriften; 
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de  consument de verzegeling heeft verbroken. 

3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te  verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is  begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
 3. betreffende weddenschappen en loterijen. 

 

Artikel 9 - De prijs 

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen  van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële  markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod  vermeld.  

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke  regelingen of bepalingen. 

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen  heeft en:  

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met  ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief  btw. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen  aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan  normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet  niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op  grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij  het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten  en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf  kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene  voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere  leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt,  of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele  schadevergoeding. 
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het  bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk  binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de  ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te  stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de  ondernemer tot het moment van bezorging aan het bezorgadres of een  vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een  opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan  en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit  daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de  bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: ∙ te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een  bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; ∙ tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; ∙ altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor  zichzelf heeft bedongen. 
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een  bepaalde duur. 
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid  en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen  duur verzetten. 

 

Artikel 13 - Betaling 

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan  van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene  voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden  bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende  bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft  plaatsgevonden. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de  consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze  klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame  tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,  nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht  van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig  antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

 

Artikel 15 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen  mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden  vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager.